Mūsų istorija

„Save the Children International“

Eglantyne Jebb –mokytoja iš Anglijos, iškėlė vienodų visų pasaulio vaikų teisių svarbą, tikėdama, kad kiekvienas vaikas, kad ir koks jis būtų, kad ir kur gyventų, turi teisę į laimingą, sveiką, gražų gyvenimą bei laimingą vaikystę. Ji tikėjo, kad įmanoma pakeisti vaikų padėtį, pasitelkiant tikėjimą, drąsą, vaizduotę ir suburiant gerą organizaciją.

1919 m. gegužės 19 d. J. Eglantyne įkūrė „Save the Children“ organizaciją.

 

 „Aš tikiu, kad mes turime išskirti tam tikras vaiko teises ir siekti jų visuotinio pripažinimo. Svarbu,kad prisidėtų ne tik tie keli žmonės, kurie skiria lėšų paramai vaikams, tačiau ir kiekvienas, kuris susiduria su vaikais, turėtų galimybę prisijungti prie judėjimo už vaiko teises“. J. Enlantyne

 

Dabar tarptautinė „Save the Children“ organizacija jungia 29 šalis nares (tarp jų ir Lietuvą), turinčias nacionalinius padalinius bei teikia pagalbą vaikams, vykdydama programas daugiau nei 120 pasaulio šalių.

 

  

Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“, veikiančios Lietuvoje, pagrindiniai istorijos faktai:

 • 1991 m. įkurta LVTGO „Gelbėkit vaikus“.
 • 1995 m., atstovaujant LVTGO „Gelbėkit vaikus“, Lietuvoje ratifikuota Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija.
 • 1995 m., atstovaujant LVTGVO „Gelbėkit vaikus“, inicijuotas Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos sukūrimas.
 • 1995 m., atstovaujant LVTGO „Gelbėkit vaikus“, LR Seime įkurta Šeimos ir vaiko reikalų komisija. 
 • 1996 m. Lietuvos mokyklose pradedamos steigti Vaikų grupės prieš smurtą.
 • 1996 m. Lietuvoje pradedamas steigti vaikų dienos centrų tinklas. 
 • 2001 m. LVTGO „Gelbėkit vaikus“ tapo asocijuota tarptautinės organizacijos „Save the Children“ nare.
 • 2004 m. LVTGO „Gelbėkit vaikus“ tapo pilnateise tarptautinės organizacijos „Save the Children“ nare.
 • 2006 m. LVTGO „Gelbėkit vaikus“ perregistruota į visuomeninę organizaciją (VO) „Gelbėkit vaikus“.
 • 2006 m., VO „Gelbėkit vaikus“ iniciatyva, Vaiko nemušimo įstatymas įtrauktas į Vaiko gerovės valstybės politikos įgyvendinimo planą.
 • VO „Gelbėkit vaikus“ Lietuvoje turi 22 struktūrinius padalinius ir kuruoja 36 dienos centrus.
 • VO „Gelbėkit vaikus“ Lietuvoje turi 676 narius.

 

Visuomeninės organizacijos veiklos:

Viena iš organizacijos veiklos sričių yra vaiko apsauga nuo smurto ir patyčių. Siekiant mažinti patyčių skaičių vaikų tarpe, padėti tėvams auklėti vaikus pozityvai, netaikant fizinių bausmių, buvo vykdoma aktyvi visuomenės šviečiamoji veikla, keliama specialistų kompetenciją, į vykdomų projektų veiklas aktyviai įtraukiami vaikai bei jų tėvai.

2010 m. organizacijos „Gelbėkit vaikus“ atliktas tyrimas parodė, kad patyčias patiria 52 procentai Lietuvos vaikų.

Siekiant mažinti patyčių mąstą 2008 – 2010 m. vykdėm tarptautinį projektą „Draugystė be sienų“. Projektas buvo įgyvendinamas Švedijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Projekto tikslas – spręsti aktualią visoms šalims patyčių ir smurto problemą mokyklose. Įgyvendinant projektą buvo suburtos 96 Vaikų grupės prieš smurtą (apie 63 000 vaikų ir suaugusių). Projekto metu buvo vesta apie 200 seminarų, apmokinta 4000 vaikų ir suaugusių, visoms Lietuvos mokykloms (1200 mokyklų) paruošta ir išplatinta patyčių prevencijos priemonė (DVD) skirta mokytojams ir tėvams.

 2010 – 2012 m. vykdytas pilotinis projektas „Saugi mokykla“. Šio projekto tikslas – sustiprinti mokyklų bendruomenę, kuri vykdytų aktyvią patyčių prevencinę veiklą. Projekte dalyvavo 4 šalies regionai, 12 mokyklų, 6398 moksleiviai, 180 suaugusių.

2010 – 2014 m. sėkmingai įgyvendintas Europos Sąjungos finansuojamas projektą – ugdymo modelis „Mokykla tėvams ir auklėtojams“, skatinantis mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, diegimą ir įgyvendinimą. Vienas iš svarbiausių projekto tikslų buvo skleisti humanistinio vaikų auklėjimo kultūrą. Projekto metu buvo parengti 42 treneriai instruktoriai, kurie iki dabar vykdo mokymus ir seminarus tėvams, pedagogams ir vaikams. Projekto veikloje dalyvavo 21 mokykla, apmokyta buvo 151 pedagogai, 436 mokiniai,145 tėvai.

 Siekdami mažinti fizinių bausmių taikymo mąstą Lietuvoje 2008 m. pradėjom vykdyti aktyvią socialinę kampaniją „Augink atsakingai“.

2009 – 2013 m. vykdėm EU finansuojamą projektą „Palankios šeimai darbovietės kūrimas ir kokybiško užimtumo skatinimas šalyje per socialinę partnerystę“. Pasiekti rezultatai – papildomai projekto vykdymo laikotarpiu vaikų dienos centrus kiekvieną dieną lankė 588 vaikai, 174 nedirbantys tėvai baigė kompiuterinio raštingumo mokymus, padėjom įsidarbinti 40 tėvų, 60 vaikų dienos centrų darbuotojų tobulinosi profesines žinias.

Siekiant užtikrinti geriausius vaiko interesus ir apsaugoti juo nuo patekimo į globos instituciją vykdome aktyvią prevencinę ir pagalbos šeimai ir vaikui veiklą.

 

Ar žinote, kad būtent Organizacija yra vaikų dienos centrų pradininkė?

 Nuo 1996 m. vykdoma vaikų dienos centrų programa. Kasmet organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus lanko ir paslaugos suteikiamos daugiau nei 900 vaikų. Vaikų dienos centrai yra „paskutinė stotelė“ prieš vaikams patenkant į globos namus. Vaikų dienos centrų tikslas – stiprinti šeimą ir jos sugebėjimą rūpintis vaiku, teikti psichologinę, pedagoginę ir socialinę pagalbą vaikui. Per metus vidutiniškai sutaupoma apie 1 mln. Eur iš valstybės biudžeto.

 Siekiant mažinti moterų atskirtį didelį dėmesį skiriame mergaičių savivertei ir socialiniams įgūdžiams stiprinti. 2002 m. pradėta „Mergaičių programa“, kurios tikslas suteikti galimybę rizikos grupės mergaitėms integruotis į visuomenę, mokant bei vystant jų gyvenimo ir socialinius įgūdžius. Kiekvienais metais programoje dalyvauja apie 250 mergaičių.

 Nuo 2012 metų sėkmingai įgyvendinamas „IKEA Foundation“ finansuotas projektas „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas vaikui augti biologinėje šeimoje, o netekus tėvų globos – užtikrinti efektyvias alternatyvas institucinei globai. Projektas vyko 15-oje Lietuvos savivaldybių. Rezultatas:1524 specialistų dalyvavo mokymuose; 962 rizikos šeimų dalyvavo grupinėse ar individualiose psichologo konsultacijose bei pozityvios tėvystės mokymuose.

613 vaikų iš rizikos šeimų gavo individualias psichologo konsultacijas. Projekto metu taip pat aktyviai buvo dirbama su naujais, esamais ir potencialiais globėjais.

 2008 m. pradėtas programa „Galimybė gyventi geriau“, kurios pagrindinis tikslas yra ugdyti vaikų, augančių globos namuose, gyvenimiškus įgūdžius, padėti jiems pasiruošti savarankiškam gyvenimui, suteikti žinių planuojant tolimesnius savo gyvenimo etapus: studijuoti, ieškotis darbo ir pan.. kiekvienas metais programoje dalyvauja apie 200 vaikų iš globos namų.

 Kadangi ne vienerius metus dirbame su pažeidžiamais, socialinėje atskirtyje atsidūrusiais vaikais, didelį dėmesį skiriame ir šių vaikų apsaugai nuo kitų galimų grėsmių ir rizikų. Viena iš jų – prekyba žmonėmis. 2013 – 2015 m. įgyvendinome Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo finansuojamą projektą, kurio tikslas – didinti prekybos žmonėmis prevencijos priemonių vykdymo lygį. Projekto metu organizuotuose mokymuose dalyvavo 615 dalyvių. 11 savivaldybių buvo organizuoti mokymai 200 vaikams. Siekiant stiprinti komandinį darbą, gerinti bendradarbiavimą, buvo organizuotos apskrito stalo diskusijos, kuriose dalyvavo 177 asmenys.

Jau ne vienerius metus organizacija siekdama atkreipti dėmesį į vaiko teisių apsaugą, skatinti pačių vaikų solidarumą ir norą padėti kitam, pagalbos ir dėmesio stokojančiam vaikui, ugdyti juos socialia atsakingus, organizuoja Solidarumo bėgimą. 2017 m. jame dalyvavo daugiau nei 400 mokyklų, apie 75 000 moksleivių, mokytojų, tėvelių. Bėgimo metu surinktos lėšos – 45 000 Eur – skirtos pozityvios tėvystės idėjų sklaidai tarp Lietuvos vaikų ir tėvų.

Siekiant gerinti vaiko teisių apsaugą, vykdoma aktyvi advokacinė veiklą, teikiamos pastabos ir siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo, aktyviai dalyvaujam susitikimuose su politikais. 

Dirbdami laikomės VAIKO APSAUGOS ELGESIO KODEKSO. Jo skatiname laikytis ir mūsų organizacijos partnerius. 

 

MES PADEDAME VAIKAMS

Naujienos ir įvykiai