Mokykla tėvams ir auklėtojams

Projekte, skatinusiame mokyklos bendruomenių bendradarbiavimo formų plėtrą irvykusiame 2010 m. lapkritį -2014 m. vasarį, dalyvavo 19 Lietuvos mokyklų. Projektas vykdytas su partneriais Vilniaus miesto psichologine pedagogine tarnyba, Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, Šiaulių universiteto Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedra, Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos institutu, Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacija.

Projekto veiklomis buvo siekiama:

 • Skatinti mokyklos bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą tam, kad būtų užtikrinama vaiko gerovė, ugdoma psichologiškai atspari, kūrybiška, atsakinga ir savarankiška asmenybė;
 • Sudaryti sąlygas mokinių, jų tėvų, mokyklos darbuotojų bendradarbiavimo skatinimui, stiprinti mokyklos bendruomenę;
 • Skatinti tėvus aktyviau įsijungti į mokyklos bendruomenės veiklą;
 • Skatinti mokytojų atsakomybę už vaikų ugdymą, o pačius mokinius – aktyviai dalyvauti ugdymo procese;
 • Siekti sukurti pasitikėjimo, tarpusavio supratimo ir pagarbos bei saugumo atmosferą mokykloje.

Projekto metu:

 • Atliktas kiekybinis ir kokybinis tyrimas,  palyginantis situaciją prieš bei jos pasikeitimą po projekto. Tyrimas taip pat įverto įgyvendintų veiklų sėkmę bei efektyvumą;
 • Lietuvos švietimo bei ugdymo institucijose įdiegtas ir įgyvendintas modelis „Mokykla tėvams ir auklėtojams“, skatinantis mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą. Suteikti mokymai 30 mokymosi visą gyvenimą administracijos darbuotojų, 150 tėvų, 150 mokytojų. Taip pat įdiegta programa „Tiltai“, pagal kurią apmokyta 30 švietimo pagalbos specialistų, 10 ugdymo modelio „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ trenerių, 453 mokinių, 3 NVO nariai;
 • 18 asmenų stažavosi Lenkijoje. Stažuotės dalyviai dalijosi ugdymo modelio „Mokykla tėvams ir auklėtojams“, tinkančio nepriklausomai nuo kultūrinių bei kitokių skirtumų,  taikymo patirtimi kaimyninėje šalyje. Be to, ši stažuotė padėjo užmegzti santykius tarp Lietuvos ir Lenkijos mokyklų ir leido kurti tarptautinį tinklą mokyklų, naudojančių tą patį ugdymo modelį, įgalino mokyklas bendradarbiauti ir dalintis pozityviąja patirtimi;
 • Sukurta interneto svetainė Mokykla visiems, kurioje į vieną vietą sujungtos švietimo ir ugdymo institucijos, taikančios  „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ ugdymo modelį, lavinami modelį taikančių mokytojų bei tėvų žinios bei įgūdžiai, dalijamasi patirtimi, skatinamas bendravimas tarp atskirų asmenų ar/ir grupių, vieta profesionaliam specialisto patarimui ir kokybiškai informacijai, susijusiai su ugdymo modeliu gauti;
 • Siekiant užtikrinti parengto ugdymo modelio „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ kokybę, 10 trenerių, išklausiusių programos „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ bei 30 programos „Tiltai“ trenerių, išklausiusių trenerių rengimo kursą, organizuotos supervizijos.  Taip pat buvo organizuotos grupinės supervizijos 150 mokytojų tarpusavio pagalbos grupių vedėjams, 30 mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų;
 • Suorganizuota tarptautinė konferencija, skirta ugdymo modelio „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ pristatymui, jo viešinimui, projekto veikloms bei rezultatams, pozityviajai praktikai pristatyti. Renginys paskatino dalyvius iš skirtingų apskričių/savivaldybių bendrauti tarpusavyje ir dalintis pozityviąja patirtimi, suaktyvino nacionalinį ir tarptautinį mokyklų bendruomenių bendradarbiavimą bei bendravimą, leido dalyviams susipažinti su užsienio šalių patirtimi.

 

Projektas įgyvendintas pagal LR Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. V-1966 „Dėl finansavimo skyrimo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“. Projektui skirtos ES Europos socialinio fondo lėšos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, nustatytos jų administravimo tvarka bei sąlygos.

MES PADEDAME VAIKAMS

Naujienos ir įvykiai