NVO stiprinimas

Nevyriausybinės organizacijos yra vienas iš svarbiausių atviros visuomenės bruožų, reikšmingas stiprios pilietinės visuomenės rodiklis. Šios organizacijos žymiai prisideda prie aktualių socialinių problemų sprendimo, skatina visuomenės susitelkimą, stiprina pilietiškumą, yra tiltas tarp visuomenės ir viešosios valdžios institucijų. Todėl stiprus nevyriausybinis sektorius yra svarbus valstybės raidos veiksnys.

Siekiant stiprinti nevyriausybines organizacijas, ypatingai dirbančias vietiniu lygmeniu, ir didinti šių organizacijų atstovų profesines kompetencijas, 2013 m. sausio mėn. Centrinėje projektų valdymo agentūroje pasirašyta organizacijos „Gelbėkit vaikus“ paprojekčio „Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko teisių srityje, sektoriaus vystymas stiprinant organizacijų institucinius gebėjimus“ finansavimo ir administravimo sutartis pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą. Šia programa siekiama mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje.

Paprojekčio tikslas yra nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko teisių srityje, sektoriaus vystymas. Naudojant inovatyvias metodines priemones, stiprinti šių organizacijų institucinius gebėjimus, kurti sėkmingos partnerystės ryšius tarp nevyriausybinių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bei skatinti efektyvų bendradarbiavimą tarp pačių nevyriausybinių organizacijų.

Paprojektis vykdytas 18 mėnesių, jam skirtos lėšos – 151 581,51 Lt. Paprojekčio metu bus siekiama stiprinti NVO institucinius gebėjimus, organizuojant šių organizacijų atstovams mokymus, rengiant metodinius leidinius; taip pat didinti NVO žinomumą, organizuojant informacinę kampaniją, kuriant duomenų bazę su viešai prieinama informacija apie NVO. Atlikta NVO veiklos studija, kurios pagrindu pasirinktose 5 savivaldybėse bus parengti pilotiniai NVO vystymo veiksmų planai. Taip pat siekiama stiprinti NVO ir vietos valdžios institucijų sėkmingą partnerystę. Dalis projekto veiklų skirta pačios organizacijos „Gelbėkit vaikus“ institucinių gebėjimų stiprinimui, ypatingą dėmesį skiriant organizacijos padaliniams, dirbantiems vietos bendruomenėse.

Informacija apie projekto veiklų eigą

Leidybinė medžiaga ir viešinimas

 • Parengtas informacinis leidinys „Mes esame“, kuris atspindi organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vertybines nuostatas ir veiklos filosofiją. Tikima, kad šis leidinys bus puikus pavyzdys kiekvienai NVO, siekiančiai stiprinti savo įvaizdį visuomenėje. Daugelis organizacijų dažniausiai apsibrėžia savo misiją ir viziją. Tačiau stipri ir brandi organizacija taip pat turėtų apgalvoti ir apibrėžti savo vertybės. Tai – tarsi viešas organizacijos pareiškimas, kas ji yra, kokiu būdu ir kaip ji siekia savo tikslų. 

   

 • Parengtas metodinis leidinys „Situacijos bendruomenėje vertinimas ir bendruomenės įgalinimas didinti savo gyvenimo kokybę“. Leidinyje pateikiama VO „Gelbėkit vaikus“ pozityvioji patirtis dirbant su vietos bendruomenėmis ir kuriant bendruomenines prevencines grupes, vertinant situaciją socialinių paslaugų srityje vietiniu lygmeniu, skatinant bendradarbiavimą tarp NVO ir valdžios institucijų. Leidinyje pateikiamos rekomendacijos dėl to, kaip pati bendruomenė galėtų didinti savo gyvenimo kokybę ir spręsti kylančias socialines problemas. 

   

 • Buvo sukurtos ir išleistos šios metodinės priemonės NVO veiklos vystymui ir stiprinimui: Child Right Governance Analysis Tool – JT vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo vadovas, Cooperations Between Non-govermental Organisations and State institutions – Nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų bendradarbiavimas, NGO Project Management and Performance Quality Assesment – NVO projektų valdymas ir veiklos kokybės vertinimas.

   

 • Įgyvendinant NVO viešinimo kampaniją, buvo paruoštas ir išleistas lankstinukas apie NVO Lietuvoje, jų paskirtį ir galimybes prisidėti prie jų veiklos.

   

 • 2014 m. birželio – liepos mėnesį, bendradarbiaujant su „Maisto banku“, Aukok.lt, „Mes darom“, „Raudonom nosim“ ir „Socialiniu taksi“ įgyvendinta lauko reklamos kampanija, skirta suteikti visuomenei daugiau žinių apie NVO, jų paskirtį ir veiklos rezultatus.

   

 • 2014 m. birželio 30 d. įvyko baigiamoji paprojekčio konferencija, kurioje dalyvavo 71 dalyvis. Baigiamosios konferencijos metu buvo skaitomi pranešimai, pateikti pasiūlymai dėl NVO veiklos plėtros ir tobulinimo bei vyko diskusijos šiomis temomis:

  - „NVO ryšiai su visuomene: praktiniai patarimai tradicinei ir socialinei komunikacijai“ pranešėjas – Anton Nikitin, komunikacijos konsultantas;

  - „NVO, dirbančių vaiko teisių srityje, sektoriaus vystymas stiprinant organizacijų institucinius gebėjimus” pranešėja – projekto vadovė Aurelija Kondratavičiūtė;

  - „Savanorystė, savanorių pritraukimas į nevyriausybines organizacijas“ pranešėja – Grėtė Švėgždaitė, VšĮ „Savanorių centras“ direktorė.

   

Mokymai ir stažuotės

 • 2013 m. birželio 5-8 d. 3 VO „Gelbėkit vaikus“ darbuotojai dalyvavo stažuotėje Ženevoje, Šveicarijoje. Stažuotės metu organizacijos atstovai susitiko su Šveicarijos vaiko teisių ir vaiko gerovės srityse dirbančiomis organizacijomis: Child Rights Connect, SOS vaikų kaimų atstovybe Šveicarijoje (SOS Children’s Villages in Switzerland), UNICEF, „Gelbėkit vaikus“ atstovavimo biuru Ženevoje. Su nurodytų organizacijų atstovais aptartos bendradarbiavimo galimybės, susipažinta su organizacijų gerąja patirtimi atstovaujant vaiko teisėms, darbui gauti metodiniai leidiniai. Susitikta su  Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucijos atstovu, siekiant aptarti bendradarbiavimo galimybes skatinant tinkamą žmogaus teisių įgyvendinimą Lietuvoje. Be to, VO „Gelbėkit vaikus“ atstovai turėjo galimybę dalyvauti JT Vaiko teisių komiteto ir JT Žmogaus teisių komiteto sesijose, kurios padėjo suvokti JT Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo ataskaitų teikimo, analizės ir tvirtinimo eigą ir NVO vaidmenį šiame procese, o taip pat Visuotinės periodinės ataskaitos teikimą, nagrinėjimą ir tvirtinimą bei NVO galimybes šiame procese.

  Antroji stažuotė Ženevoje įvyko 2014 m. gegužės 13-15 d., kurioje dalyvavo 4 VO „Gelbėkit vaikus“ darbuotojai. Buvo aplankyta  JT būstinė Ženevoje bei susitikta su Šveicarijos  NVO atstovais  kompetencijų stiprinimui stebėsenos ir įtakos viešosios politikos formavimo bei vaikų ir jaunimo žmogaus teisių srityje, gerosios patirties perėmimui. Stažuotės metu glaudžiai bendradarbiauta su Dr. Ariel  R. King, United Nations ECOSOC atstove Ženevoje, Niujorke ir Vienoje.

  Paprojekčio stažuočių Šveicarijoje metu užmegzti vertingi kontaktai su Save the Children Geneva Office, JT Žmogaus teisių komiteto bei vaiko teisių komiteto atstovais. UNICEF, SOS Kindergarten bei Child Rights Connect gerosios patirties vaiko teisių srityje perėmimas,  advokacijos proceso svarstymas ir aptarimas, gautos rekomendacijos bei papildoma medžiaga minėtomis temomis labai prisidėjo prie darbuotojų žinių gilinimo bei kompetencijų stiprinimo.

   

 • 2013 m. lapkričio 18-19 d., Trakuose, įvyko paprojekčio teoriniai praktiniai mokymai „Efektyvus NVO veiklos valdymas ir socialinis marketingas“. Mokymuose dalyvavo 27 dalyviai iš organizacijos „Gelbėkit vaikus“ struktūrinių padalinių, vaikų dienos centrų, taip pat organizacijos nariai ir NVO, dirbančių vietiniu lygmeniu, atstovai.

  Mokymų metu dalyviai tobulino savo žinias ir įgūdžius, skirtus didinti dalyvių kompetencijas formuoti tinkamą savo NVO įvaizdį, pritraukti rėmėjus ir kurti ilgalaikius partnerystės ryšius su jais, tinkamai atsiskaityti rėmėjams ir bendruomenei/visuomenei. Taip pat dalyviai supažindinti su galimybėmis ir priemonėmis tinkamai valdyti savo NVO veiklą, vertinti pasiektą poveikį. Mokymų tema ir turinys pasirinkti atsižvelgiant į poreikį didinti NVO veiklos skaidrumą ir atskaitingumą, formuoti tinkamą NVO įvaizdį visuomenėje.

   

 • 2014 m. sausio 29-31 d., Vilniuje, įvyko teoriniai praktiniai mokymai „Sėkminga padalinių veikla – efektyvios priemonės ir metodai“. Mokymų metu buvo siekiama suteikti organizacijos „Gelbėkit vaikus“ komandai, organizacijos struktūrinių padalinių pirmininkams, nariams ir savanoriams bei vietinių NVO atstovams žinių ir formuoti jų praktinius įgūdžius, kurie padėtų sėkmingiau vykdyti veiklą vietiniu lygmeniu/vietinėse bendruomenėse. Šio tikslo siekti padėjo mokymų lektoriai – Ugnius Savickas (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas), Jūratė Selilienė (psichologė), Vytautas V. Landsbergis (vaikų rašytojas, poetas, teatro ir kino režisierius) ir Helena Lindvall (Save the Children Sweden). Iš viso mokymuose dalyvavo 32 dalyviai.

  Mokymų metu dalyviai susipažino ir plėtė profesines kompetencijas keliose srityse: strateginis organizacijos valdymas, tinkamo ir stipraus organizacijos identiteto formavimas, gebėjimas tinkamai reprezentuoti organizaciją vietiniu lygmeniu, gebėjimas tinkamai dirbti su „sudėtingais“ asmenimis, atstovavimas vaiko teisėms ir JT Vaiko teisių konvencijos viešinimas vietiniu lygmeniu, Švedijos „Gelbėkit vaikus“ struktūrinių padalinių veiklos pozityvioji patirtis (planavimas, lėšų paieška, vaiko teisių atstovavimas).

   

 • 2014 m. vasario 18-19 d. įvyko NVO mokymai „NVO vaidmuo ir galimybės viešosios politikos formavimo procese: sėkmingos viešosios kampanijos“. Mokymus vedė ilgametę patirtį turintys lektoriai iš Austrijos – Bernhard Drumel (21 metai patirties NVO viešųjų kampanijų srityje) ir Matthias Schickhofer (17 metų patirtis dirbant su NVO, beveik 20 metų patirtis organizuojant sėkmingas NVO kampanijas).

  Mokymų metu dalyviai gavo naujų žinių bei tobulino turimus įgūdžius tokiose srityse kaip: efektyvus ryšių kūrimas ir palaikymas su žiniasklaida, siekiant jos tinkamo palaikymo ir dėmesio NVO keliamiems probleminėms klausimams; sėkmingas socialinių medijų panaudojimas; integruota NVO komunikacija; sėkmingos kampanijos planavimas ir kampanijos struktūra; tikslinės grupės pasirinkimas ir galimybės sėkmingai pasiekti bei paveikti kiekvieną tikslinę grupę. Mokymų metu taip pat gimė naujos idėjos dėl galimų NVO bendrųjų kampanijų, siekiant apjungti turimus NVO pajėgumus bei užtikrinti didesnį poveikį atstovaujamoje srityje. Mokymuose dalyvavo 25 dalyviai iš NVO, dirbančių vaiko/žmogaus teisių srityje.

   

 • 2014 m. kovo 4-5 d. įvyko mokymai „Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos ir jos bendrųjų priemonių įgyvendinimo stebėsena. Atstovavimo veikla“. Mokymus vedė Ilaria Paolazzi, Šveicarijos organizacijos Child Rights Connect Vaiko teisių ekspertė. Child Rights Connect – tai vienas iš didžiausių tarptautinių tinklų, atstovaujančių vaiko teisėms. Organizacija padeda NVO rengti ir teikti alternatyvias ataskaitas JT Vaiko teisių komitetui; sėkmingai sekti, kaip vyriausybė įgyvendina komiteto baigiamąsias išvadas; įtakoti reikšmingus sprendimus vaiko teisių srityje; taip pat siekia padėti kurti ir plėtoti stipriąsias NVO koalicijas.

  Mokymų metu pagrindinis dėmesys skirtas šioms temoms: JT Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo ataskaitų teikimas JT Vaiko teisių komitetui; kaip NVO gali naudotis JT Vaiko teisių komiteto baigiamosiomis išvadomis skatindama valstybę priimti atitinkamus sprendimus; sėkmingas NVO dalyvavimas rengiant alternatyvias Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo ataskaitas; koalicijoje dalyvaujančių NVO skirtingų interesų derinimas ir sėkmingos veiklos planavimas; atstovavimo veikla. Iš viso mokymuose dalyvavo 25 dalyviai.

   

  Veikla struktūriniuose padaliniuose

   

 • Viena iš paprojekčio veiklų – NVO renginiai vietos bendruomenėse, kuriose veikia VO „Gelbėkit vaikus“ struktūriniai padaliniai. Šių renginių tikslas – viešinti informaciją apie NVO ir didinti jų žinomumą savivaldybėse. Pirmieji renginiai įvyko: Šakiuose (11.21), Marijampolėje (11.22), Kupiškyje (11.27) ir Ukmergėje (12.04). Renginių metu „Gelbėkit vaikus” struktūriniai padaliniai kartu su vietos lygmeniu dirbančiomis NVO, kūrybiškai pristatė NVO veiklą bendruomenės nariams, inicijavo diskusijas su bendruomene dėl NVO veiklos; organizavo pramoginę dalį, siekdami skatinti vietos bendruomenių socialiai reikšmingą laisvalaikį. Į renginius buvo siekiama įtraukti ir suaugusius bendruomenės atstovus, ir vaikus, tam, kad būtų užtikrintos lygios teisės bendruomenės narių dalyvavimui.

  2014 m. NVO renginiai organizuoti ir kituose VO „Gelbėkit vaikus“ padaliniuose: Utenoje (02.25), Kazlų Rūdoje (03.05).

   

Paprojekčio metu iš viso suorganizuota 20 renginių skirtų bendruomenėms, o šiuose renginiuose dalyvavo 852  dalyviai. Visi renginiai buvo organizuojami padedant VO „Gelbėkit vaikus“ struktūriniams padaliniams, siekiant stiprinti jų atstovavimą vietiniu lygmeniu bei kurti ryšius su vietinėmis NVO ir bendruomenėse. Suorganizuota 19  NVO ir vietinės valdžios atstovų diskusijų įvairiuose Lietuvos regionuose aptariant paprojekčio metu atliktą NVO apklausos metu gautus duomenis bei „NVO, dirbančių vaiko teisių srityje regionuose, situacijos analizę“, iš viso diskusijose sudalyvavo 250 dalyvių: Šilutėje, Šiaulių mieste, Širvintose, Rokiškyje, Akmenėje, Šiaulių rajone, Jurbarke, Utenoje, Ukmergėje, Vilniuje, Mažeikiuose, Ignalinoje, Kupiškyje, Anykščiuose, Druskininkuose, Kazlų Rūdoje, Alytuje, Marijampolėje, Šakiuose.

MES PADEDAME VAIKAMS

Naujienos ir įvykiai